« wstecz

Dokumenty ZSJL

Ostatnia nowelizacja dokumentu: 27.09.2012 r.
Ostatnia modyfikacja tej strony: 13.10.2012 r.
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JABŁONNIE LACKIEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę „Zespół Szkół w Jabłonnie Lackiej Szkoła Podstawowa w Jabłonnie Lackiej”.
2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Klonowej 6 w Jabłonnie Lackiej.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
– „Zespole” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Jabłonnie Lackiej,
– „Szkole” – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Jabłonnie Lackiej,
– „Dyrektorze Szkoły” – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej,
– „organie prowadzącym” – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Jabłonnie Lackiej,
– „gminie” – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Jabłonna Lacka,
– „ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późn. zm),
– „Karcie nauczyciela” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r. z poźn. zm.).
§ 3.
Szkoła Podstawowa w Jabłonnie Lackiej działa na podstawie uchwały Nr XIV/62/2004 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej oraz niniejszego Statutu.
§ 4.
1. Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy, której kierownikiem jest Dyrektor.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Gminy w Jabłonnie Lackiej.
3. Szkoła jest jednostką budżetową zaliczaną do sektora finansów publicznych.
4. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat.
5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Szkoła może posiadać własne imię, sztandar oraz ceremoniał szkolny.
Rozdział II
Cele i zadania Szkoły
§ 5.
Do zadań Szkoły należy koordynacja celów i zadań z uwzględnieniem programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
1) Tworzenie właściwych warunków organizacji kształcenia dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach celem lepszego ich przygotowania do życia we współczesnym świecie oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zatrudnianie kwalifikowanych nauczycieli oraz możliwie najlepsze wykorzystanie podręczników, środków dydaktycznych i lektur szkolnych.
2) Kształtowanie środowiska wychowawczego i profilaktyki społecznej, aby uczniowie znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, społecznym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, stosownie do warunków, wieku i ich potrzeb.
3) Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla regionalnego i polskiego dziedzictwa kulturowego.
4) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, samorządem lokalnym i organizacjami działającymi w szkole w kształtowaniu środowiska wychowawczego oraz w rozwoju form kształcenia i wychowania młodzieży.
§ 6.
1. Szczegółową organizację wewnętrzną, kompetencje organów, zakresy zadań nauczycieli oraz innych pracowników, zasady i tryb pracy szkoły, zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz organizację i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki określają właściwe regulaminy.
2. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
2) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz programy własne, a także programy wychowawcze i programy profilaktyki społecznej,
3) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
4) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
5) podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań,
6) umożliwia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
7) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów i potrzeb środowiska,
8) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska naturalnego,
9) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
10) umożliwia uczniom realizowanie indywidualnych programów nauczania,
11) zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
§ 7.
Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Rozdział III
Organy Szkoły
§ 8.
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego oraz niniejszym Statutem.
DYREKTOR
§ 9.
1. Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej jest Dyrektorem Szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i kieruje Szkołą oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działań podejmowanych przez Szkołę.
3. Dyrektor jest organem wykonawczym i przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
4. Powierzenia stanowiska Dyrektora oraz jego odwołania dokonuje organ prowadzący, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 10.
1. Dyrektor Szkoły:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji oraz wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z przepisami prawa,
3) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
3. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odpowiednich przepisów.
§ 11.
Dyrektor Szkoły, przestrzegając postanowień niniejszego statutu, ma obowiązek w szczególności:
1) kształtowania właściwych stosunków pracowniczych, twórczej atmosfery i właściwych warunków pracy w szkole celem podnoszenia jakości pracy Szkoły,
2) przedkładania do zaopiniowania organom Szkoły projektów organizacji Szkoły i planów finansowych, sporządzonych na podstawie programów nauczania, kierowanie ich realizacją oraz składanie okresowych i rocznych sprawozdań z ich realizacji,
3) współdziałania z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,
4) wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
5) udzielania pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym, również poprzez wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli,
6) organizowania wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
7) określania zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,
8) zapewnienia bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki oraz określenia organizacji i zasad udzielania na terenie Szkoły pomocy przedmedycznej,
9) określenia w porozumieniu z Radą Rodziców wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły oraz sytuacji, w których uczeń nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć w tym czasie.
10) tworzenia warunków do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
11) dopuszczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, programów nauczania przedstawionych przez nauczycieli. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią „Szkolny zestaw programów nauczania”. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w „Szkolnym zestawie programów nauczania” całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
12) podawania do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
13) podejmowania działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły,
14) współdziałania z Radą Pedagogiczną, a także z organami i organizacjami działającymi w Szkole, w sprawach należących do kompetencji tych organów lub do zadań statutowych tych organizacji,
15) współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
§ 12.
Dyrektor Szkoły:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) zarządza i ponosi odpowiedzialność za majątek Szkoły, jego zabezpieczenie, ewidencję oraz okresową inwentaryzację.
3) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu Szkoły, biblioteki, świetlicy i stołówki szkolnej.
4) opracowuje zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz ustala czas pracy pracowników niepedagogicznych Szkoły i rozlicza z ich realizacji.
5) przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Szkoły.
§ 13.
Dyrektor Szkoły ma prawo do:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,
2) motywowania, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły zgodnie z regulaminem, a także udzielania kar porządkowych i finansowych zgodnie z Kodeksem pracy,
3) występowania (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) do organów zwierzchnich z wnioskiem w sprawach nagród i odznaczeń,
4) przyjmowania uczniów do szkoły,
5) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
6) decydowania o wewnętrznej pracy Szkoły,
7) podejmowania starań w celu pozyskania środków finansowych spoza budżetu, w tym darowizn,
8) podpisywania dokumentów i korespondencji zgodnie z kompetencjami,
9) używania pieczęci imiennej z tytułem „Dyrektor”.
§ 14.
Dyrektor Szkoły odpowiada za:
1) rozwój Szkoły oraz poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad uczniami,
2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
3) zgodność przydziału zadań z kwalifikacjami pracowników,
4) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły podczas organizowanych przez szkołę zajęć, imprez oraz innych spotkań,
5) celowe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły,
6) prowadzenie dokumentacji szkolnej, dokumentacji uczniów i pracowników w tym akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami,
7) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą majątku, pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
8) właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów,
9) zapoznanie społeczności szkolnej ze Statutem i innymi obowiązującymi regulaminami oraz za ich przestrzeganie.
§ 15.
1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 16.
Szczegółowy zakres zadań Dyrektora Szkoły zawierają: Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej określające zadania związane z powierzonym stanowiskiem.
§ 17.
W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wyznaczony wicedyrektor.
RADA PEDAGOGICZNA
§ 18.
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły,
2) wicedyrektorzy (2),
3) wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej bez względu na indywidualny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.
2. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgoda lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
5. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz i dba o jej autorytet.
6. Rada Pedagogiczna odbywa swe posiedzenia według ustalonego harmonogramu, a jej posiedzenia są protokołowane.
7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
8. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.
§ 19.
1. Rada Pedagogiczna wyraża opinię w sprawach istotnych dla Szkoły, a w szczególności wyznacza i deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w Statucie Szkoły oraz koordynuje funkcjonowanie Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje programy nauczania wybrane przez nauczycieli, przed dopuszczeniem ich do użytku przez Dyrektora Szkoły.
§ 20.
Rada Pedagogiczna podejmuje działania w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Szkoły w oparciu o Statut i Regulamin Rady Pedagogicznej.
RADA RODZICÓW
§ 21.
Zakres i zasady działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 22.
Zakres i zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Rozdział IV
Organizacja Szkoły
§ 23.
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.
2. I semestr nauki kończy się w pierwszą niedzielę lutego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji pracy szkoły” opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku.
4. „Arkusz organizacji pracy szkoły” zatwierdza Wójt Gminy Jabłonna Lacka do 30 maja danego roku.
5. Podstawową formą pracy w Szkole są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
7. Godzina zajęć świetlicowych, bibliotecznych, logopedycznych oraz zajęć trenera sportowego zespołu boisk „Orlik 2012” trwa 60 minut.
§ 24.
1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie. Szczegółowe rozwiązania dotyczące opieki oraz dyżurów nauczycieli i pracowników określa Regulamin Dyżurów.
2. Podczas zajęć poza terenem Szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele mogą korzystać w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
§ 25.
Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada bazę materialną:
1) sale lekcyjne,
2) pracownię komputerową i internetową,
3) bibliotekę,
4) salę gimnastyczną,
5) boiska sportowe,
6) świetlicę i stołówkę szkolną,
7) gabinet Dyrektora i sekretariat,
8) szatnie.
§ 26.
1. Szkoła posiada bibliotekę szkolną, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki Szkoły mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły oraz rodzice.
3. Biblioteka Szkoły realizuje w szczególności zadania w zakresie:
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
4. Harmonogram pracy biblioteki z wyszczególnieniem godzin pracy w ciągu dnia ustala Dyrektor i umieszcza w widocznym miejscu.
5. Zadania biblioteki określa osobny regulamin, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
§ 27.
1. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz.
2. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1) udostępnia zbiory biblioteczne,
2) udziela porady przy wyborze książek,
3) udziela potrzebnych czytelnikom informacji,
4) prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
5) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy itp.),
6) współpracuje z biblioteką gminną i pedagogiczną,
7) informuje na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach.
3. W ramach prac organizacyjno-technicznych nauczyciel bibliotekarz:
1) sporządza roczny plan pracy biblioteki z uwzględnieniem wniosków nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,
2) sporządza harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
3) prowadzi warsztat informacyjny biblioteki,
4) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,
5) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią dokumentację,
6) każda pozycja biblioteczna opatrzona jest pieczęcią Szkoły i posiada kartę oraz numer katalogowy oraz wpisana jest do ewidencji ilościowo-wartościowej.
§ 28.
1. Szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę pedagogiczną.
2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Szkoła organizuje świetlicę.
3. Świetlica jest pozaszkolną placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Szkoły.
4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
5. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do korzystania ze świetlicy, decyzję o objęciu dziecka opieką świetlicy podejmuje komisja kwalifikacyjna w składzie: Dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy świetlicy.
6. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje rodzicom prawo odwołania do dyrekcji szkoły w ciągu 7 dni.
7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
8. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły.
9. Sposób prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy określają odrębne przepisy.
10. Pracę opiekuńczo-wychowawczą wspomaga pedagog szkolny.
11. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
12. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem i pomaga organizować pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących.
13. Szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi w celu prowadzenia działań profilaktycznych i zapobiegania patologiom społecznym.
14. W myśl integracji nauczania Szkoła włącza dzieci niepełnosprawne do uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy
Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej
§ 29.
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. W Szkole istnieją następujące stanowiska:
1) kierownicze:
a) dyrektor i 2 wicedyrektorów
2) pracowników administracji:
a) sekretarz szkoły,
3) pracowników obsługi:
a) sprzątaczki,
b) kucharki i intendent,
c) konserwator–palacz.
§ 30.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą oraz profilaktykę społeczną i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
4. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na wniosek rodziców, na którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły.
5. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
6. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program nauczania. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.
7. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
8. Nauczyciel jest obowiązany do poszanowania godności ucznia.
9. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, którego zadaniem jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w powierzonym mu oddziale, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
10. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby w miarę możliwości, nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
11. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
12. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
13. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, klasowe, do spraw koordynowania, planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe. Przewodniczącym zespołu klasowego oraz ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zawsze wychowawca klasy. Pracą innych zespołów kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły.
§ 31.
1. Prawa i obowiązki nauczyciela określa Ustawa Karta nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze wydane z upoważnienia i na ich podstawie.
2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póź. zm.).
3. Organ prowadzący Szkołę i Dyrektor Szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
§ 32.
Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor.
Rozdział VI
Uczniowie
§ 33.
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może:
1) zezwolić na wcześniejsze rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej lub odroczyć nie dłużej niż o jeden rok,
2) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
3. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły oraz kontroluje obowiązek odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale zorganizowanym w Szkole lub może zezwolić na spełnianie przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego.
4. W uzasadnionych przypadkach do Szkoły mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jej obwodem.
5. Dyrektor obowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez nie obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w naszej Szkole.
6. Przy tworzeniu oddziałów klasowych Dyrektor konsultuje się z wychowawcami mając na względzie dobro dziecka. Podstawowym kryterium podziału na oddziały jest miejsce zamieszkania ucznia i organizacja dowożenia dzieci do Szkoły.
§ 34.
1. Uczeń ma prawo do:
1) wolności myśli, sumienia i wyznania,
2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
3) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
4) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
5) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; forma i treść wyrażanych opinii nie może uwłaczać niczyjej godności osobistej,
6) należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej,
7) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością w Szkole,
8) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami,
9) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych. W pierwszym tygodniu po feriach i przerwach świątecznych nie przeprowadza się sprawdzianów i prac klasowych,
10) jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy. Oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje uczeń wyłącznie za wiadomości i umiejętności. Zachowanie w szkole i poza szkołą ocenia się zgodnie z przyjętymi w szkole „kryteriami ocen zachowania ucznia” zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną.
11) odwołania się od oceny semestralnej przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej; może to zrobić sam, za pośrednictwem rodziców lub wychowawcy klas. Odwołanie powinno być pisemne, złożone do Dyrektora Szkoły.
12) odwołania się, w szczególnych przypadkach, od oceny cząstkowej do wychowawcy klasy, w ciągu 3 dni od otrzymania oceny,
13) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Prace powinny być sprawdzone i okazane uczniom w ciągu 14 dni. Na żądanie rodziców nauczyciel zobowiązany jest przedstawić im pracę ucznia do wglądu na terenie Szkoły.
14) dodatkowej pomocy w nauce zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału. Uczeń może otrzymać:
a) doraźną pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu,
b) pomoc koleżeńską organizowaną przez wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu,
c) pomoc w ramach zespołów wyrównawczych,
d) pomoc w ramach zespołów reedukacyjnych powoływanych w miarę potrzeb i możliwości finansowych Szkoły,
e) pomoc logopedy szkolnego.
2. Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie:
1) do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, jeżeli jego prawa naruszył inny uczeń,
2) do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych), jeżeli jego prawa naruszył nauczyciel lub inny pracownik Szkoły,
3) do organu prowadzącego Szkołę, za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych), jeżeli jego prawa naruszył Dyrektor Szkoły.
Skarga powinna zostać wniesiona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zdarzenia.
3. Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio do pedagoga szkolnego jako osoby zaufania publicznego na zasadzie powiadomienia i w celu uzyskania wsparcia. Pedagog nadaje sprawie dalszy bieg wg zasad określonych w ust. 2.
4. W przypadku spraw spornych, w pierwszej kolejności powinno dążyć się do ich załatwienia w drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane, lub za pośrednictwem mediatorów. Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy, Samorząd Uczniowski, pedagog.
§ 35.
Uczeń ma obowiązek:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelną pracę nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wyrównawczych,
3) postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor, tradycje Szkoły, współtworzenia jej autorytetu,
4) kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,
5) podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, respektowania Regulaminu Ucznia i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
6) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
e) przestrzegania określonych w Regulaminie Ucznia zasad używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez Szkołę.
7) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów:
a) uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny,
b) uczeń ma obowiązek zmieniać obuwie po wejściu do budynku i pozostawiać je w szatni razem z wierzchnim okryciem,
8) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, szanować sprzęt i urządzenia Szkoły, dbać o czystość obiektu, pełnić dyżury wg grafiku dyżurów klas.
§ 36.
1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę,
5) działalność społeczną.
2. Wnioskować o nagrodę może:
1) wychowawca,
2) Samorząd Uczniowski,
3) opiekunowie organizacji szkolnych,
4) rodzice,
5) nauczyciele Szkoły.
3. Nagrody mogą być:
1) rzeczowe,
2) książkowe,
3) pieniężne.
4. Szczególnymi wyróżnieniami są:
1) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia,
2) udział w poczcie sztandarowym.
§ 37.
1. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
§ 38.
1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie obowiązujących w Szkole przepisów i niewykonywanie obowiązków ucznia:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły udzielaną publicznie wobec uczniów,
3) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej Szkole,
4) wystąpieniem z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2. Karę wymienioną w ust.1. pkt. 2) nakłada Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Karę wymienioną w ust.1 pkt. 3) ma prawo wymierzyć poprzez podjęcie stosownej uchwały Rada Pedagogiczna.
4. Karę wymienioną w ust. 1. pkt. 4) można zastosować wobec ucznia, którego zachowanie nie uległo poprawie i wobec którego zastosowano kary wymienione w ust. 1. pkt. 1), 2), 3).
5. Od kar wymienionych w ust.1 pkt. 2) i 3) uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 3 dni na piśmie do Dyrektora Szkoły.
6. Dyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna może odstąpić od nałożenia lub wykonania kary w przypadku poręczenia Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub organizacji społecznej.
7. Wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające jego nietykalność i godność osobistą.
8. Za szkody wyrządzone przez uczniów w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
Rozdział VII
Rodzice (prawni opiekunowie)
§ 39.
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki należy:
1) zapisanie dziecka do Szkoły z chwilą osiągnięcia wieku szkolnego,
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkol-nych,
4) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
5) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły,
6) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej Szkole.
§ 40.
Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze Szkołą. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
3) wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi oraz Kuratorowi Oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 41.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Tablice i pieczęcie Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej mają u góry nazwę Zespołu Szkół, a u dołu nazwę Szkoły.
3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę podaje się nazwę Szkoły.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązują-cymi przepisami.
5. Regulamin Rady Pedagogicznej oraz regulaminy innych organów działających w Szkole nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami powszechnie obowiązującymi.
6. W Szkole może powstać Rada Szkoły.
7. Do czasu powołania Rady Szkoły, organem właściwym do dokonywania i uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
8. Dyrektor Szkoły zapewni możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
9. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
10. Załącznikami do niniejszego Statutu są:
1) Wewnątrzszkolny System Oceniania,
2) Regulamin Rady Pedagogicznej,
3) Regulamin Dyżurów,
4) Regulamin Świetlicy Szkolnej,
5) Regulamin Rady Rodziców,
6) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
7) Regulamin Pracy,
8) Regulamin Wycieczek,
10) Regulamin Biblioteki Szkolnej,
11) Regulamin Ucznia.
 
KONIEC DOKUMENTU
 
do góry
« wstecz